Leveransvillkor

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Dessa allmänna leveransvillkor gäller för handeln med Ajatec Technologies AB och dess koncernbolags – hädanefter ”Leverantör” – produkter och tjänster. Dessa villkor gäller om inte parterna har kommit överens om annat.

2. DEFINITIONER
”Förberedande arbete” är det arbete som leverantören utfört till kunden innan avtalet ingås. ”Pris” avser den avgift som anges i Avtalet, som Abonnenten betalar till Leverantören som kompensation för tillhandahållandet av Tjänsten. ”Tjänst” avser en eller flera tjänster, eller delar därav, enligt definitionen i Avtalet, som tillhandahålls av Leverantören till Kunden i enlighet med Avtalet och dessa Allmänna leveransvillkor, såvida inget annat skriftligt avtalats. ”Avtal” avser ett skriftligt leveransavtal som ingåtts mellan parterna. Om ett separat skriftligt avtal inte ingås ska avtalet skapas när ordern motsvarar Erbjudandet eller om leverantören har bekräftat ordern. ”Beställning” avser antingen skriftligt eller muntligt godkännande av Erbjudandet av Abonnenten till Leverantören.

3. INLEDANDE ARBETE
Parterna är överens om eventuella förarbeten, dess innehåll och pris separat skriftligen.

4. ERBJUDANDE
Leverantörens erbjudande gäller under den period som anges i Erbjudandet. Försedd giltighetstiden nämns inte ale, det är 30 dagar efter erbjudandet från datumet. Offert och relaterade ritningar, tekniska dokument och annan teknisk information och relaterade rättigheter leverantörens egendom. Mottagaren av erbjudandet har inte rätt att använda till nackdel för leverantören eller tillhandahålla information om dem till en tredje part festa eller dra nytta av de anpassade funktionerna som ingår i erbjudandet lösningar.

5. ÄMNET TILL AVTALET
Tjänsten som omfattas av avtalet definieras i avtalet.

6. LEVERANSTID OCH VILLKOR
Tjänsten levereras enligt överenskommen leveranstid. Om inte annat överenskommits är leveransperioden EXW-leverantörens fabrik. Tjänsten anses vara klar när prenumeranten har aktiverat utgångarna från tjänsten eller utdata har mottagits utan några kommentarer från parterna.

7. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
Kunden är skyldig att betala det pris som överenskommits i avtalet. Om inte ett pris har avtalats för tjänsten i avtalet eller på annat sätt ska priset i enlighet med den prislista som gällde vid leverantörens beställning följas. Moms läggs till priserna i enlighet med gällande regler. Om inte annat överenskommits är betalningsperioden 14 dagar från fakturadatum. Om arbetet som ingår i Tjänsten utförs på Kundens order utanför Leverantörens normala arbetstid, har Leverantören rätt att ta ut avgifter i enlighet med sin giltiga prislista. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med den räntesats som leverantören tillämpar då och då från det förfallodatum som anges i fakturan. Leverantören har också rätt att ta ut rimliga insamlingskostnader.

8. ANSVAR FÖR FEL
Det finns ett fel i tjänsten, såvida inte tjänsten motsvarar vad som har avtalats i avtalet. Ansvar för defekter täcker inte normalt slitage och orsakas inte av abonnentens aktiviteter eller skada från tredje part. Abonnenten måste meddela leverantören om defekten inom tre arbetsdagar efter upptäckten. Leverantörens ansvar för fel inkluderar återuppförande eller reparation av Tjänsten eller retur av det Pris som betalats till Kunden efter Leverantörens gottfinnande. Ansvaret för fel som anges här är den enda konsekvensen av ett fel i Tjänsten.

9. ANSVAR FÖR SKADOR
Leverantören är ansvarig för omedelbar skada som orsakas upp till det maximala försäljningspriset för Tjänsten.

10. INDIREKTA SKADOR
Parterna är inte skyldiga att kompensera varandra för indirekt skada såsom produktionsbortfall, vinstbortfall eller annan ekonomisk följdskada.

11. ÄGANDE OCH ANSVAR
Äganderätten till produktionen av tjänsten övergår till prenumeranten när dess pris har betalats i sin helhet till leverantören. Riskansvaret för produktionen av tjänsten överförs till prenumeranten när produktionen från tjänsten levereras.

12. ÄNDRING AV AVTALET
Detta avtal och dess bilagor kan endast ändras genom skriftligt avtal mellan parterna.

13 UNDERLEVERANTÖRER
Leverantören har rätt att använda en underleverantör när han utför sin tjänst. Kunden måste meddelas i förväg om underleverantörens användning. Leverantören ansvarar för underleverantörernas handlingar som om de vore egna.

14. INTELLEKTUELLA RÄTTIGHETER
Om leveransen inkluderar konsultation och / eller designtjänst, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till detta tjänsten och de ändringar som gjorts i tjänsten Till leverantören. För tydlighetens skull anges att denna punkt inte gäller För 3D-utskrift och inte för snabba tillverkningstjänster för modeller och prototyper. Abonnenten har rätt att använda de dokument och resultat som härrör från tjänsten andra resultat i sina egna interna aktiviteter. Abonnenten kan inte ensamrätt att använda dem. Abonnenten har ingen rätt utan Leverantörens skriftliga medgivande ändras och överförs inte eller på annat sätt hur man gör dem tillgängliga för en tredje part.

15. KONFIDENTIALITET
Båda parterna är skyldiga att hålla hela avtalet hemligt information som mottagits konfidentiellt från varandra under dess giltighetstid, och åtar sig både avtalets löptid efter dess upphörande att inte utnyttja dem eller avslöja dem för utomstående.

16. FORCE MAJEURE
Force majeure är krig, uppror, naturkatastrof, allmänt avbrott i energiförsörjningen, brand, strejk eller blockad eller liknande betydande eller ovanlig, oförutsedd orsak till verkan En part kan inte rimligen undvika eller det beror inte på force majeure av partiet som åberopar hindret. <br> Om force majeure kvarstår i minst 6 månader i båda Parterna har rätt att säga upp avtalet omedelbart, det gör inte parten ska i så fall inte vara skyldig att ersätta den andra parten för avtalet skada orsakad av bristande efterlevnad.

17. TILLÄMPLIG LAG, LÖSNING AV TVISTER
Tvister relaterade till avtalet mellan leverantören och abonnenten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om inte annat överenskommits ska tvister lösas genom skiljedom av en skiljeman. Skiljemannen ska utses av skiljedomstolen vid den centrala handelskammaren och reglerna för denna styrelse ska följas i skiljeförfarandet. Detta avtal regleras av Finlands lagar.

Copyright © 2024 Ajatec Prototyping Oy