Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan “Ajatec Prototyping Oy:n” –jäljempänä “Toimittaja” – tuotteiden ja palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. MÄÄRITELMÄT
“Ennakkotyö” on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. ”Hinta” tarkoittaa Sopimuksessa määritettyä maksua, jonka Tilaaja maksaa Toimittajalle korvauksena Palvelun toimittamisesta. ”Palvelu” tarkoittaa Sopimuksessa määriteltyä yhtä tai useampaa palvelua tai sen osaa, jonka Toimittaja toimittaa Tilaajalle Sopimuksen ja näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti Palvelun yhteydessä toimitettaviin materiaaleihin, osiin tai komponentteihin sovelletaan näitä ehtoja, ellei kirjallisesti muuta sovita. ”5opimus” tarkoittaa Osapuolten välillä solmittua kirjallista toimitussopimusta. Mikäli erillistä kirjallista Sopimusta ei solmita, Sopimus syntyy, kun Tilaus vastaa Tarjousta tai Toimittaja on vahvistanut Tilauksen ”Tarjous” tarkoittaa Toimittajan Tilaajalle antamaa joko kirjallista tai suullista Palvelun sisältöä ja hintaa koskevaa tarjousta. ”Tilaus” tarkoittaa Tilaajan Toimittajalle antamaa joko kirjallista tai suullista hyväksyntää Tarjoukseen.

3. ENNAKKOTYÖ
Osapuolet sopivat mahdollisesta Ennakkotyöstä, sen sisällöstä ja hinnasta erikseen kirjallisesti.

4. TARJOUS
Toimittajan Tarjous on voimassa Tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ale mainittu, on se 30 päivää Tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät piirustukset, tekniset asiakirjat ja muut tekniset tiedot sekä niihin liittyvät oikeudet ovat toimittajan omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Toimittajan vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä ratkaisuja.

5. SOPIMUKSEN KOHDE
Sopimuksen kohteena oleva Palvelu on määritelty Sopimuksessa.

6. TOIMITUSAIKA JA -EHDOT
Palvelun tuotokset toimitetaan sovitun toimitusajan mukaisesti. Ellei toimitusehdosta ole toisin sovittu, toimitusehto on EXW Toimittajan tehdas. Palvelun katsotaan olevan valmis, kun Tilaaja on ottanut Palvelun tuotokset käyttöön tai tuotos on vastaanotettu ilman Osapuolten tekemiä huomautuksia.

7. HINNAT JA MAKSUEHDOT
Tilaaja on velvollinen maksamaan Sopimuksessa sovitun Hinnan. Ellei Palvelulle ole sovittu Sopimuksessa tai muutoin Hintaa, noudatetaan Toimittajan tilaushetkellä voimassa olleen hinnaston mukaista Hintaa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säädösten mukaisesti. Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika on 14 päivää laskun päivämäärästä. Mikäli Palveluun kuuluvia töitä tehdään Tilaajan tilauksesta Toimittajan normaalin työajan ulkopuolella, Toimittajalla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnastonsa mukaiset lisät. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkoa Toimittajan kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Toimittajalla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

8. VIRHEVASTUU
Palvelussa on virhe, ellei Palvelu vastaa sitä, mitä Sopimuksessa on sovittu. Virhevastuu ei kata normaalia kulumista, eikä Tilaajan tai kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa. Tilaajan on ilmoitettava Virheestä Toimittajalle 3 työpäivän kuluessa sen havaitsemisesta.
Toimittajan virhevastuu käsittää Palvelun uudelleen suorittamisen tai korjaamisen taikka Toimittajan harkinnan mukaan maksetun Hinnan palauttamisen Tilaajalle. Tässä lueteltu virhevastuu on ainoa seuraamus Palvelussa olleesta virheestä.

9. VASTUU VAHINGOSTA
Toimittaja vastaa aiheuttamastaan välittömästä vahingosta korkeintaan Palvelun myyntihintaan saakka.

10. VÄLILLISET VAHINGOT
Osapuolet eivät ole velvollisia korvaamaan toisilleen aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

11. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU
Omistusoikeus Palvelun tuotokseen siirtyy Tilaajalle, kun sen Hinta on kokonaisuudessaan maksettu Toimittajalle.
Vaaranvastuu Palvelun tuotokseen siirtyy Tilaajalle kuin Palveluntuotos on luovutettu.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Tätä Sopimusta ja sen liitteitä voidaan muuttaa vain Osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella

13 ALIHANKINTA
Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijaa suorittaessaan Palveluaan. Alihankkijan käyttämisestä on ilmoitettava Tilaajalle etukäteen. Toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.

14. TEOLLISOIKEUDET/IMMATERIAALIOIKEUDET
Mikäli toimitukseen sisältyy konsultointi- ja/tai suunnittelupalvelua,tekijäinoikeus ja muut immateriaalioikeudet tämän palvelun tuotokseen sekä siihen tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle.Selkeyden vuoksi todetaan että tätä kohtaa ei sovelleta 3Dtulostuksiin eikä pikamallien ja prototyyppien valmistuspalveluihin.
Tilaajalla on oikeus käyttää Palvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa sisäisessä toiminnassaan. Tilaaja ei saa yksinoikeutta niiden käyttöön. Tilaajalla ei ole oikeutta ilman Toimittajan kirjallista suostumusta muuttaa eikä luovuttaa tai muulla tavalla asettaa niitä kolmannen käyttöön.

15. SALASSAPITO
Molemmat Osapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikkiSopimuksen voimassaoloaikana toisiltaan luottamuksellisinasaamansa tiedot ja sitoutuvat sekä Sopimuksen voimassaoloaikanaettä sen päättymisen jälkeen olemaan hyväksikäyttämättä niitä taiilmaisematta niitä ulkopuolisille.

16. YLIVOIMAINEN ESTE
Ylivoimaisia esteitä ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, lakko tai saarto tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen, ennakoimaton syy, jonka vaikutusta Osapuoli ei voi kohtuudella välttää tai joka ei johdu ylivoimaiseen esteeseen vetoavasta Osapuolesta.
Ylivoimaisen esteen jatkuessa vähintään 6 kuukautta molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi.Osapuoli ei ole tällöin velvollinen korvaamaan toiselle OsapuolelleSopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

17. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Toimittajan ja Tilaajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydetpyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.
Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus vaalia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa Toimittajan kotipaikan alioikeudessa. Tähän sopimukseen noudatetaan Suomen lakia.

DBJ 8.5.2019

KÄYNTIOSOITE

Aholantie 17
21290 Rusko
Finland

Copyright © 2024 Ajatec Prototyping Oy

Lähetä tarjouspyyntö

Tutustu tekniikoihin